Bao cao tai chinh hop nhat quy 1-2018 Bao cao tai chinh hop nhat quy 1-2018 (20/04/2018)

Bao cao tai chinh hop nhat quy 1-2018

Văn bản giải trình số liệu quý 1-2018 Văn bản giải trình số liệu quý 1-2018 (20/04/2018)

Văn bản giải trình số liệu quý 1-2018

Báo cáo tài chính riêng quý 1-2018 Báo cáo tài chính riêng quý 1-2018 (20/04/2018)

Báo cáo tài chính riêng quý 1-2018

Dự thảo báo cáo và tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Dự thảo báo cáo và tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (17/04/2018)

Dự thảo báo cáo và tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (16/04/2018)

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Báo cáo thường niên 2017 Báo cáo thường niên 2017 (10/04/2018)

Báo cáo thường niên 2017

Thông báo: Chốt danh sách cổ động tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018 Thông báo: Chốt danh sách cổ động tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018 (22/03/2018)

Thông báo: Chốt danh sách cổ động tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018

Thông báo:: về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán Thông báo:: về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (12/03/2018)

Thông báo: về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Nghị quyết HĐQT về tạm ứng cổ tức 2017 Nghị quyết HĐQT về tạm ứng cổ tức 2017 (13/02/2018)

Nghị quyết HĐQT về tạm ứng cổ tức 2017

Giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2017 tăng giảm so với cùng kỳ năm trước Giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2017 tăng giảm so với cùng kỳ năm trước (20/01/2018)

Giai trinh loi nhuan sau the nam 2017 tang giam so voi cung ky nam truoc

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

Thư viện Video