Nghi quyet DHDCD thuong nien nam 2017 Cong ty DHD Nghi quyet DHDCD thuong nien nam 2017 Cong ty DHD (15/06/2017)

Nghi quyet DHDCD thuong nien nam 2017 Cong ty DHD

Bien ban DHDCD thuong nien nam 2017 Cong ty DHD Bien ban DHDCD thuong nien nam 2017 Cong ty DHD (15/06/2017)

Bien ban DHDCD thuong nien nam 2017 Cong ty DHD

Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty DHD Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty DHD (13/06/2017)

Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty DHD

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty DHD Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty DHD (13/06/2017)

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty DHD

Báo cáo phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Báo cáo phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (06/06/2017)

Báo cáo phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Dự thảo tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Dự thảo tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017 (06/06/2017)

Dự thảo tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 (01/06/2017)

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Báo cáo thường niên năm 2016 Báo cáo thường niên năm 2016 (28/04/2017)

Báo cáo thường niên năm 2016

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2017 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2017 (20/04/2017)

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2017

Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2017 Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2017 (20/04/2017)

Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2017

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

Thư viện Video