Giải trình số liệu quý 3 năm 2019 Giải trình số liệu quý 3 năm 2019 (16/10/2019)

Giải trình số liệu quý 3 năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất 30-09-2019 Báo cáo tài chính hợp nhất 30-09-2019 (16/10/2019)

Báo cáo tài chính hợp nhất 30-09-2019

Báo cáo tài chính riêng 30-09-2019 Báo cáo tài chính riêng 30-09-2019 (16/10/2019)

Báo cáo tài chính riêng 30-09-2019

Thông báo thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát Thông báo thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát (28/08/2019)

Thông báo thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát

Giải trình số liệu bán niên năm 2019 Giải trình số liệu bán niên năm 2019 (13/08/2019)

Giải trình số liệu bán niên năm 2019

Báo cáo tài chính riêng 30-06-2019 Báo cáo tài chính riêng 30-06-2019 (13/08/2019)

Báo cáo tài chính riêng 30-06-2019

Báo cáo tài chính hợp nhất 30-06-2019 Báo cáo tài chính hợp nhất 30-06-2019 (13/08/2019)

Báo cáo tài chính hợp nhất 30-06-2019

Thông báo về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 Thông báo về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 (06/08/2019)

Thông báo về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Các đoàn khách tham quan NMTĐ Đa Nhim

Thư viện Video