Thông báo chi trả cổ tức năm 2018 đợt cuối Thông báo chi trả cổ tức năm 2018 đợt cuối (15/05/2019)

Thông báo chi trả cổ tức năm 2018 đợt cuối

Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (26/04/2019)

Nghị quyết - Biên bản - Tài liệu Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Báo cáo tài chính riêng quý I 2019 Báo cáo tài chính riêng quý I 2019 (20/04/2019)

Báo cáo tài chính riêng quý I 2019

báo cáo tài chính hợp nhất quý I 2019 báo cáo tài chính hợp nhất quý I 2019 (20/04/2019)

báo cáo tài chính hợp nhất quý I 2019

Công văn giải trình lợi nhuận báo cáo Quý I năm 2019 Công văn giải trình lợi nhuận báo cáo Quý I năm 2019 (20/04/2019)

Công văn giải trình lợi nhuận báo cáo Quý I năm 2019

Dự thảo các báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Dự thảo các báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (10/04/2019)

Dự thảo các báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (10/04/2019)

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Thông báo chi trả cổ tức năm 2018 lần 2 Thông báo chi trả cổ tức năm 2018 lần 2 (09/04/2019)

Thông báo chi trả cổ tức năm 2018 lần 2

Báo cáo thường niên năm 2018 Báo cáo thường niên năm 2018 (01/04/2019)

Báo cáo thường niên năm 2018

Giải trình số liệu năm 2018 Giải trình số liệu năm 2018 (13/03/2019)

Giải trình số liệu năm 2018

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

Thư viện Video