Nhà máy Thủy điện Đa Nhim

 • Tổng công suất 160MW
 • Sản lượng hàng năm 1 tỷ kWh
 • Năm 1964 đưa vào vận hành khai thác
 • Năm 2005 phục hồi thay đổi thiết bị công nghệ mới 
 • Dự án phục hồi đã hoàn thành vào tháng 08/2006

 • Trụ sở Công ty

 • Ảnh hoạt động Công ty

 •   Giấy phép

 • Thủy điện Đa Nhim

 • Các hạng mục công trình của DHD

 • Thành tích nổi bật

 • Tổng Giám đốc EVN thăm DHD năm 2020