NM.Thủy điện Sông Pha

  • Tổng công suất 7,5MW  
  • Sản lượng hàng năm 40 triệu kWh
  • Năm 1994 đưa vào vận hành khai thác Nhà máy thuộc loại quy mô nhỏ nhưng hiệu quả kinh tế rất cao

  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  •   Giấy phép

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật

  • Tổng Giám đốc EVN thăm DHD năm 2020