Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản (18/09/2018)

Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản

giải trình số liệu bán niên năm 2018 giải trình số liệu bán niên năm 2018 (30/08/2018)

Giải trình số liệu bán niên năm 2018

Báo cáo tài chính riêng 30-06-2018 Báo cáo tài chính riêng 30-06-2018 (14/08/2018)

Báo cáo tài chính riêng 30-06-2018

Báo cáo tài chính hợp nhất 30-06-2018 Báo cáo tài chính hợp nhất 30-06-2018 (14/08/2018)

Báo cáo tài chính hợp nhất 30-06-2018

Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018 Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018 (06/08/2018)

Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018

Chi trả cổ tức năm 2017 lần 3 (17/07/2018)

Chi trả cổ tức năm 2017 lần 3

Công bố thông tin bất thường-chi trả cổ tức năm 2017 lần 3 Công bố thông tin bất thường-chi trả cổ tức năm 2017 lần 3 (14/06/2018)

Công bố thông tin bất thường-chi trả cổ tức năm 2017 lần 3

Thông báo chi trả cổ tức lần 2 năm 2017 (21/05/2018)

Thông báo chi trả cổ tức lần 2 năm 2017

Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2018 Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2018 (27/04/2018)

Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2018

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (26/04/2018)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

Thư viện Video