Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (27/03/2020)

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Hướng dẫn họp trực tuyến (dành cho các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020) Hướng dẫn họp trực tuyến (dành cho các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020) (27/03/2020)

Hướng dẫn họp trực tuyến (dành cho các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020)

Công bố thông tin ngày chốt danh sách tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công bố thông tin ngày chốt danh sách tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (06/03/2020)

Công bố thông tin ngày chốt danh sách tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Chi trả cổ tức năm 2019 đợt 2 bằng tiền Chi trả cổ tức năm 2019 đợt 2 bằng tiền (18/02/2020)

Chi trả cổ tức năm 2019 đợt 2 bằng tiền

Công bố thông tin danh sách cổ đông lớn 06 tháng cuối năm 2019 Công bố thông tin danh sách cổ đông lớn 06 tháng cuối năm 2019 (20/01/2020)

Công bố thông tin danh sách cổ đông lớn 06 tháng cuối năm 2019

Thông báo thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát Thông báo thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát (28/08/2019)

Thông báo thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát

Thông báo về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 Thông báo về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 (06/08/2019)

Thông báo về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019

Công bố thông tin danh sách cổ đông lớn 06 tháng đầu năm 2019 Công bố thông tin danh sách cổ đông lớn 06 tháng đầu năm 2019 (25/07/2019)

Công bố thông tin danh sách cổ đông lớn 06 tháng đầu năm 2019

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Các đoàn khách tham quan NMTĐ Đa Nhim

Thư viện Video