Thông báo mời thầu gói thầu số 03-SCL2019 (20/04/2019)

Thông báo mời thầu gói thầu số 03-SCL2019: Sửa chữa công trình nhà trực vận hành khu vực Hàm Thuận-Đa Mi và Sửa chữa công trình nhà Trung tâm dịch vụ kỹ thuật, nhà trực vận hành và sửa chữa khu vực Đa Nhim-Sông Pha

Thông báo mời thầu, gói thầu số 02-SCL2019: Thông báo mời thầu, gói thầu số 02-SCL2019: (02/04/2019)

Thông báo mời thầu, gói thầu số 02-SCL2019: Sửa chữa công trình thủy công khu vực đập Đơn Dương

Thông báo mời thầu gói thầu số 01-SCL2019 Thông báo mời thầu gói thầu số 01-SCL2019 (02/04/2019)

Thông báo mời thầu gói thầu số 01-SCL2019: Sửa chữa công trình thủy công và kiến trúc nhà máy thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu các gói thầu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh năm 2019 (Đợt 3) (12/03/2019)

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu các gói thầu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh năm 2019 (Đợt 3) phê duyệt theo Quyết định số 117/QĐ-TĐĐHĐ ngày 12/03/2019

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh năm 2019 (Đợt 2) (08/01/2019)

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh năm 2019 (Đợt 2) số: 11/QĐ-TĐĐHĐ ngày 08/01/2019

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh năm 2019 (Đợt 1) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh năm 2019 (Đợt 1) (22/11/2018)

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh năm 2019 (Đợt 1) số: 700/QĐ-TĐĐHĐ ngày 22/11/2018

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các gói thầu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh năm 2018 (Đợt 6) (28/05/2018)

kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh năm 2018 (Đợt 6)

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

Thư viện Video