Công bố thông tin bất thường Công bố thông tin bất thường (24/04/2018)

Công bố thông tin bất thường

Dự thảo báo cáo và tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Dự thảo báo cáo và tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (17/04/2018)

Dự thảo báo cáo và tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (16/04/2018)

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Thông báo: Chốt danh sách cổ động tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018 Thông báo: Chốt danh sách cổ động tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018 (22/03/2018)

Thông báo: Chốt danh sách cổ động tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018

Thông báo:: về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán Thông báo:: về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (12/03/2018)

Thông báo: về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Nghị quyết HĐQT về tạm ứng cổ tức 2017 Nghị quyết HĐQT về tạm ứng cổ tức 2017 (13/02/2018)

Nghị quyết HĐQT về tạm ứng cổ tức 2017

Thông báo thay đổi nhân sự Thông báo thay đổi nhân sự (02/01/2018)

Thông báo thay đổi nhân sự

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (17/10/2017)

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán (09/08/2017)

Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán

Thông báo chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 Thông báo chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 (02/08/2017)

Thông báo chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

Thư viện Video