Công bố thông tin bất thường-chi trả cổ tức năm 2017 lần 3 Công bố thông tin bất thường-chi trả cổ tức năm 2017 lần 3 (14/06/2018)

Công bố thông tin bất thường-chi trả cổ tức năm 2017 lần 3

Thông báo chi trả cổ tức lần 2 năm 2017 (21/05/2018)

Thông báo chi trả cổ tức lần 2 năm 2017

Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2018 Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2018 (27/04/2018)

Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2018

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (26/04/2018)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công bố thông tin bất thường-chi trả cổ tức năm 2017 lần 2. Công bố thông tin bất thường-chi trả cổ tức năm 2017 lần 2. (24/04/2018)

Công bố thông tin bất thường-chi trả cổ tức năm 2017 lần 2.

Dự thảo báo cáo và tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Dự thảo báo cáo và tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (17/04/2018)

Dự thảo báo cáo và tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (16/04/2018)

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Thông báo: Chốt danh sách cổ động tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018 Thông báo: Chốt danh sách cổ động tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018 (22/03/2018)

Thông báo: Chốt danh sách cổ động tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018

Thông báo:: về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán Thông báo:: về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (12/03/2018)

Thông báo: về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Nghị quyết HĐQT về tạm ứng cổ tức 2017 Nghị quyết HĐQT về tạm ứng cổ tức 2017 (13/02/2018)

Nghị quyết HĐQT về tạm ứng cổ tức 2017

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

Thư viện Video