Thông báo thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát Thông báo thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát (28/08/2019)

Thông báo thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát

Thông báo về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 Thông báo về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 (06/08/2019)

Thông báo về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019

Công bố thông tin danh sách cổ đông lớn 06 tháng đầu năm 2019 Công bố thông tin danh sách cổ đông lớn 06 tháng đầu năm 2019 (25/07/2019)

Công bố thông tin danh sách cổ đông lớn 06 tháng đầu năm 2019

Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019 (15/07/2019)

Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019

Công bố thông tin bất thường về tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công bố thông tin bất thường về tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (10/07/2019)

Công bố thông tin bất thường về tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

Thông báo công bố thông tin thay đổi người công bố Thông báo công bố thông tin thay đổi người công bố (05/07/2019)

Thông báo công bố thông tin thay đổi người công bố

Thông báo chi trả cổ tức năm 2018 đợt cuối Thông báo chi trả cổ tức năm 2018 đợt cuối (20/06/2019)

Thông báo chi trả cổ tức năm 2018 đợt cuối

Thay đổi ngày chi trả cổ tức DNH năm 2018 đợt cuối Thay đổi ngày chi trả cổ tức DNH năm 2018 đợt cuối (04/06/2019)

Thay đổi ngày chi trả cổ tức DNH năm 2018 đợt cuối

Thông báo chi trả cổ tức năm 2018 đợt cuối Thông báo chi trả cổ tức năm 2018 đợt cuối (15/05/2019)

Thông báo chi trả cổ tức năm 2018 đợt cuối

Dự thảo các báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Dự thảo các báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (10/04/2019)

Dự thảo các báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

Thư viện Video