Công bố danh sách cổ đông lớn Công bố danh sách cổ đông lớn (25/01/2019)

Công bố danh sách cổ đông lớn

Công bố thông tin bất thường về tạm ứng cổ tức năm 2018 Công bố thông tin bất thường về tạm ứng cổ tức năm 2018 (09/11/2018)

Công bố thông tin bất thường về tạm ứng cổ tức năm 2018

Thông báo về việc thay đổi nhân sự Thông báo về việc thay đổi nhân sự (08/11/2018)

Thông báo về việc thay đổi nhân sự

Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (08/11/2018)

Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Tài liệu ĐHCĐ bất thường năm 2018 Tài liệu ĐHCĐ bất thường năm 2018 (23/10/2018)

Tài liệu ĐHCĐ bất thường năm 2018

Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản (18/09/2018)

Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản

giải trình số liệu bán niên năm 2018 giải trình số liệu bán niên năm 2018 (30/08/2018)

Giải trình số liệu bán niên năm 2018

Báo cáo tài chính riêng 30-06-2018 Báo cáo tài chính riêng 30-06-2018 (14/08/2018)

Báo cáo tài chính riêng 30-06-2018

Báo cáo tài chính hợp nhất 30-06-2018 Báo cáo tài chính hợp nhất 30-06-2018 (14/08/2018)

Báo cáo tài chính hợp nhất 30-06-2018

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

Thư viện Video