DMS-9: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt và thử nghiệm hệ thống phao neo. DMS-9: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt và thử nghiệm hệ thống phao neo. (14/01/2018)

1. Tên gói thầu: Gói DMS-9: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt và thử nghiệm hệ thống phao neo.

DMS-8: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt, thử nghiệm thiết bị quang điện DMS-8: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt, thử nghiệm thiết bị quang điện (10/01/2018)

Thông báo mởi thầu:Gói DMS-8 Thiết kế, cung cấp, lắp đặt, thử nghiệm thiết bị quang điện

(DMS-10): Thiết kế, cung cấp, lắp đặt, thử nghiệm trạm và đường dây 110kV (DMS-10): Thiết kế, cung cấp, lắp đặt, thử nghiệm trạm và đường dây 110kV (10/01/2018)

Thông báo mời thầu: gói thầu (DMS-10) Thiết kế, cung cấp, lắp đặt, thử nghiệm trạm và đường dây 110kV

XL05-SCL2017: Sửa chữa nhà văn phòng và nhà trực vận hành khu vực Nhà máy Hàm Thuận – Đa Mi (10/01/2017)

Tên gói thầu: XL05-SCL2017: Sửa chữa nhà văn phòng và nhà trực vận hành khu vực Nhà máy Hàm Thuận – Đa Mi (dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) - Loại gói thầu: Xây lắp - Nội dung chính của gói thầu: Sửa chữa nhà văn phòng và nhà trực vận...

XL04-SCL2017: Sữa chữa nhà ăn ca, nhà năng lượng Đa Nhim và Sông Pha, nhà trực vận hành khu vực nhà máy Đa Nhim – Sông Pha (10/01/2017)

1. Tên gói thầu: XL04-SCL2017: Sữa chữa nhà ăn ca, nhà năng lượng Đa Nhim và Sông Pha, nhà trực vận hành khu vực nhà máy Đa Nhim – Sông Pha (dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) - Loại gói thầu: Xây lắp - Nội dung chính của gói thầu:...

XL03-SCL2017: Sửa chữa công trình thủy công khu vực đập Đơn Dương (10/01/2017)

1. Tên gói thầu: XL03-SCL2017: Sửa chữa công trình thủy công khu vực đập Đơn Dương (dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) - Loại gói thầu: Xây lắp - Nội dung chính của gói thầu: Sửa chữa công trình thủy công khu vực đập Đơn Dương. - Thời...

XL02-SCL2017: Sửa chữa công trình thủy công và kiến trúc nhà máy thủy điện Đa Mi (10/01/2017)

1. Tên gói thầu: XL02-SCL2017: Sửa chữa công trình thủy công và kiến trúc nhà máy thủy điện Đa Mi (dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) - Loại gói thầu: Xây lắp - Nội dung chính của gói thầu: Sửa chữa công trình thủy công và kiến trúc...

Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều tốc tổ máy H1 Hàm Thuận (10/01/2017)

Địa chỉ của Bên mời thầu (sử dụng để nộp và mở HSDT): Phòng Kế hoạch Vật tư, Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, số 80A đường Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 30...

XL01-SCL2017: Sửa chữa công trình thủy công và kiến trúc nhà máy thủy điện Hàm Thuận (10/01/2017)

1. Tên gói thầu: XL01-SCL2017: Sửa chữa công trình thủy công và kiến trúc nhà máy thủy điện Hàm Thuận (dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) - Loại gói thầu: Xây lắp - Nội dung chính của gói thầu: Sửa chữa công trình thủy công và kiến...

Dự án nhà máy điện mặt trời nổi tại hồ thủy điện Đa Mi, tỉnh Bình Thuận Dự án nhà máy điện mặt trời nổi tại hồ thủy điện Đa Mi, tỉnh Bình Thuận (28/12/2016)

Dự án nhà máy điện mặt trời nổi tại hồ thủy điện Đa Mi, tỉnh Bình Thuận

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

Thư viện Video