Tin Công ty DHD

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ và đảng viên Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Ngày 16/10/2019, Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và Ban Chỉ huy quân sự huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ và đảng viên trong Công ty.

Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Chương trình giảng dạy do Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận biên soạn nhằm bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên Công ty nắm vững những nội dung cơ bản về đường lối, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh. Qua đợt bồi dường, cán bộ, đảng viên Công ty đã nâng cao nhận thức, vận dụng linh hoạt trên từng vị trí công tác trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương, an ninh nhân dân tại địa bàn hoạt động của Công ty, góp phần thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tham gia giảng dạy là các giáo viên Nguyễn Thị Hoài Nam - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, thành viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Hàm Thuận Bắc và Thiếu tá Phạm Hoàng Dũng, Chính trị viên phó - Ban chỉ huy quân sự huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoài Nam - PGĐ Trung tâm BDCT huyện Hàm Thuận Bắc

Chương trình bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh gồm 7 chuyên đề:

- Chuyên đề 1: Đường lối, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh.

- Chuyên đề 2: Đường lối, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới.

- Chuyên đề 3: Đường lối, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Chuyên đề 4: Đường lối, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng và an ninh trong tình hình mới.

- Chuyên đề 5: Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, Bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam.

- Chuyên đề 6: Biên giới Quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới Quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới.

- Chuyên đề 7: Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam và Pháp lệnh Dự bị động viên.

Thiếu tá Phạm Hoàng Dũng - Chính trị viên phó - BCHQS huyện Hàm Thuận Bắc

Trong thời gian giảng dạy, các giáo viên đã cung cấp nhiều thông tin cập nhật tình hình chính trị trong và ngoài nước giúp cán bộ và đảng viên trong Công ty hiểu đúng quan điểm, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước trong quan hệ đối nội, đối ngoại phù hợp với tình hình mới. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên tự ý thức được trách nhiệm của mình trong công cuộc gìn giữ, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước. Gắn liền với thực tiễn, cán bộ và đảng viên trong Công ty cảm thấy tự hào vì mình đang được sống trong một đất nước thanh bình, được làm việc trong một môi trường tiên tiến dựng xây từ kinh nghiệm, xương máu của nhiều thế hệ đi trước và thấy trách nhiệm của chính mình trong việc gìn giữ đoàn kết nội bộ, đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất để Công ty ngày càng phát triển vững bền.

Trong nhiều năm qua, Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi luôn chú trọng công tác bồi dưỡng chính trị cho cán bộ và đảng viên. Mặc dù đảm trách cùng lúc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển nguồn điện nhưng Lãnh đạo Công ty luôn tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chính trị do địa phương tổ chức.

TAGS:
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tuấn ; xuất bản: 17/10/2019 02:22
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Các đoàn khách tham quan NMTĐ Đa Nhim

Thư viện Video