Tin Công ty DHD

Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi phát động phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch năm 2020

Ngày 21/10/2020 Tổng Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (Công ty ĐHĐ) đã phát động phong trào thi đua nước rút trong quý IV, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020.

Mục đích cuộc vận động nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của toàn thể người lao động để đạt hiệu quả  cao trong sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động qua đó đạt và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận năm 2020.

Vận hành an toàn, liên tục các nhà máy điện là chỉ tiêu phấn đấu quan trọng của Công ty ĐHĐ trong quý IV/2020

Trong quý IV/2020, Công ty ĐHĐ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/5/2020. Trong đó, toàn Công ty phấn đầu hoàn thành kế hoạch sản lượng điện sản xuất đạt 2.571,12 triệu kWh, sản lượng điện thương phẩm đạt 2.543,13 triệu kWh. Bên cạnh các chỉ tiêu về hệ số khả dụng, tỉ lệ ngừng máy bảo dưỡng theo kế hoạch, tỉ lệ dựng máy do sự cố, đầu tư xây dựng, đầu tư phát triển…Công ty ĐHĐ phấn đấu đạt lợi nhuận trước và sau thuế để đáp ứng chỉ tiêu chi trả cổ tức năm 2020 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Đợt thi đua được bắt đầu từ ngày 01/10/2020 đến 31/12/2020.

TAGS:
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tuấn ; xuất bản: 26/10/2020 04:32
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật

  • Tổng Giám đốc EVN thăm DHD năm 2020

Thư viện Video