Đa Nhim: Nhà Máy Thủy điện Đầu tiên của Việt Nam do Nhật Bản xây dựng

Đa Nhim: Nhà Máy Thủy điện Đầu tiên của Việt Nam do Nhật Bản xây dựng

Đa Nhim: Nhà Máy Thủy điện Đầu tiên của Việt Nam do Nhật Bản xây dựng

  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật