Thủy điện Đa Nhim - Đơn vị anh Hùng

Thủy điện Đa Nhim - Đơn vị anh hùng

  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Các đoàn khách tham quan NMTĐ Đa Nhim