Video xây dựng bộ tiêu chuẩn năng lực trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

Xây dựng bộ tiêu chuẩn năng lực trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật