Thông báo thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Thông báo thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (23/04/2021)

Thông báo thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (06/04/2021)

Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (06/04/2021)

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Thông báo thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Thông báo thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (14/04/2020)

Thông báo thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công bố thông tin lùi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công bố thông tin lùi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (13/04/2020)

Công bố thông tin lùi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật

  • Tổng Giám đốc EVN thăm DHD năm 2020