Thông báo mời thầu gói thầu số 03-SCL2019 (20/04/2019)

Thông báo mời thầu gói thầu số 03-SCL2019: Sửa chữa công trình nhà trực vận hành khu vực Hàm Thuận-Đa Mi và Sửa chữa công trình nhà Trung tâm dịch vụ kỹ thuật, nhà trực vận hành và sửa chữa khu vực Đa Nhim-Sông Pha

Thông báo mời thầu, gói thầu số 02-SCL2019: Thông báo mời thầu, gói thầu số 02-SCL2019: (02/04/2019)

Thông báo mời thầu, gói thầu số 02-SCL2019: Sửa chữa công trình thủy công khu vực đập Đơn Dương

Thông báo mời thầu gói thầu số 01-SCL2019 Thông báo mời thầu gói thầu số 01-SCL2019 (02/04/2019)

Thông báo mời thầu gói thầu số 01-SCL2019: Sửa chữa công trình thủy công và kiến trúc nhà máy thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu các gói thầu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh năm 2019 (Đợt 3) (12/03/2019)

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu các gói thầu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh năm 2019 (Đợt 3) phê duyệt theo Quyết định số 117/QĐ-TĐĐHĐ ngày 12/03/2019

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật

  • Tổng Giám đốc EVN thăm DHD năm 2020