Nghị quyết ĐHĐCĐ

Nghị quyết, Biên bản Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Nghị quyết, Biên bản Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Vui lòng xem file đính kèm

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 30/06/2021 05:19
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  •   Giấy phép

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật

  • Tổng Giám đốc EVN thăm DHD năm 2020