Giới thiệu Công ty

Giới thiệu Công ty cổ phần Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Video giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  •   Giấy phép

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật

  • Tổng Giám đốc EVN thăm DHD năm 2020