Thi công nhà máy thủy điện Đa Nhim

Video tư liệu thi công nhà máy thủy điện Đa Nhim (1961 -1964)

  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  •   Giấy phép

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật

  • Tổng Giám đốc EVN thăm DHD năm 2020