Thông tin khách hàng

Những khách hàng lớn tiêu biểu

Công ty Thuỷ điện Đồng Nai

https://www.hpcdongnai.com/

Công ty Thuỷ điện Đại Ninh

http://www.dnhpc.com.vn

Công ty Thuỷ điện Đồng Nai 5

http://vinacominpower.vn

Công ty Thuỷ điện Đồng Nai 2

https://www.trungnamgroup.com.vn

Tập đoàn Hưng Hải

http://www.hunghaigroup.com/vi

Tập đoàn Cao su VRG Bảo Lộc, Đaksin

https://vnrubbergroup.com

Công ty CP Năng lượng Dầu tiếng DTE

https://www.bgrimmpower.com/en

Công ty Thuỷ điện A Vương

http://avuong.com

Công ty CP Thuỷ điện miền nam

http://www.shp.vn