Công bố thông tin

Công bố thông tin về Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thứ sáu, 5/4/2024 | 17:01 GMT+7

I. Công bố thông tin về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

II. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

III. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

1. Báo cáo Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

2. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

3. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát

4. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023

5.1. Báo cáo tài chính năm 2023 sau kiểm toán (Báo cáo riêng)

5.2. Báo cáo tài chính năm 2023 sau kiểm toán (Báo cáo hợp nhất)

6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

7. Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

8. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các quy chế liên quan

9. Tờ trình thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

10. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

11. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

12. Thẻ biểu quyết

13. Chương trình đại hội

14. Dự thảo Nghị quyết Đại hội

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ được cập nhật, bổ sung đến ngày tổ chức Đại hội.