Công bố thông tin

Công bố thông tin về Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thứ sáu, 29/4/2022 | 19:49 GMT+7

I. Công bố thông tin về Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

II. Tài liệu đại hội

1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022.

5. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. 

6. Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 và tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. 

7. Tờ trình bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

8. Tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét BCTT bán niên và kiểm toán BCTT năm 2022.

9. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.

10. Chương trình đại hội.

11. Phiếu đăng ký tham dự đại hội.

12. Giấy ủy quyền tham dự đại hội.

13. Quy chế tổ chức đại hội.

14. Thể lệ biểu quyết.

15. Thể lệ bầu cử.

16. Bản cam kết, SYLL ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị - ông Lê Văn Quang.

17. Bản cam kết, SYLL ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị - ông Đỗ Minh Lộc.

18. Bản cam kết, SYLL ứng cử viên Thành viên Ban Kiểm soát - ông Đặng Văn Minh.