Công bố thông tin

Công bố thông tin về Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thứ năm, 6/4/2023 | 20:14 GMT+7

I. Công bố thông tin về Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

II. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban điều hành

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị công ty năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022

4.1. Báo cáo tài chính năm 2022 sau kiểm toán (Báo cáo riêng)

4.2. Báo cáo tài chính năm 2022 sau kiểm toán (Báo cáo hợp nhất)

5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

6. Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

7. Tờ trình về việc thay đổi nhân sự thành viên Ban Kiểm soát

8. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

9. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

10. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

11. Thể lệ bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

12. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

13. Sơ yếu lí lịch, Bản cam kết ứng viên ứng cử chức danh thành viên Ban kiểm soát

14. Thẻ biểu quyết

15. Dự thảo Biên bản Đại hội

16. Dự thảo Nghị quyết Đại hội

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ được cập nhật, bổ sung đến ngày tổ chức Đại hội.