Tin Công ty DHD

Đại hội Công đoàn Công ty ĐHĐ năm 2022: Thực hiện phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”

Thứ hai, 16/5/2022 | 13:22 GMT+7
Ngày 12/5, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (Công ty) đã tổ chức Đại hội Công đoàn năm 2022. Đến dự Đại hội có ông Trần Doãn Thành - Chủ tịch Công đoàn, các đại diện Lãnh đạo Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1, ông Lê Văn Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị và 90 đoàn viên Công ty.

Tại Đại hội, đại diện Lãnh đạo Công đoàn Công ty đã trình bày Báo cáo hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 (nhiệm kỳ VI), phương hướng nhiệm kỳ 2022 - 2027 (Nhiệm kỳ VII) và Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Toàn cảnh Đại hội Công đoàn Công ty ĐHĐ năm 2022

Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 từ năm 2019 đến nay nhưng Công đoàn đã sát cánh cùng Công ty vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do Tổng công ty Phát điện 1 giao, đời sống văn hóa, tinh thần của đoàn viên và người lao động trong Công ty luôn được quan tâm, cải thiện.  

Công đoàn luôn thể hiện tính tích cực, đồng bộ, có hiệu quả trong mọi hoạt động và luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo cấp ủy, chuyên môn, sự chỉ đạo thường xuyên của Tổng công ty Phát điện 1. Nhờ vậy, hoạt động công đoàn được duy trì và phát triển, thực hiện tốt vai trò đại diện, phối hợp chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động; nhiều phong trào thi đua được Công ty duy trì và đẩy mạnh, công nhân viên lao động luôn nêu cao tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn, thi đua lao động sáng tạo, đoàn kết, thống nhất để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Thực hiện sự chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Công ty và Tổng công ty Phát điện 1, trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, tập thể đoàn viên công đoàn và người lao động đã đoàn kết, vượt qua khó khăn và đạt được nhiều thành tích ấn tượng như: Kỷ lục về sản lượng điện năm 2017; kỷ lục doanh thu, lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2021. Trong giai đoạn hiện nay, mặc dù đối diện nhiều khó khăn trong công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư nhưng tập thể lãnh đạo và đoàn viên công đoàn Công ty tiếp tục phát huy truyền thống quý giá: Đoàn kết - Vượt khó - Sáng tạo trong lao động sản xuất. Càng khó khăn thì người lao động càng năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường, cố gắng, nỗ lực tối đa, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm phấn đấu thực hiện có kết quả cao nhất các chỉ tiêu kinh doanh năm 2022 mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã đề ra.

Công đoàn Công ty ĐHĐ đã tổ chức nhiều hoạt động mang lại niềm vui cho người lao động

Đối với phương hướng, nhiệm vụ hoạt động trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, toàn thể đoàn viên và người lao động tiếp tục cố gắng, phấn đấu lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ngoài mục tiêu đảm bảo an toàn lao động và hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, Công đoàn sẽ phối hợp với Lãnh đạo Công ty tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo thu nhập và phúc lợi cho người lao động.

Để thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra cho nhiệm kỳ 2022 - 2027, Công đoàn sẽ phối hợp với chính quyền tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào do Tổng công ty Phát điện 1 phát động như hành động “Tháng công nhân”, tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường, khát vọng phát triển, đất nước phồn vinh, hạnh phúc...

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội xác định mục tiêu, phương hướng hoạt động Công đoàn Công ty trong nhiệm kỳ 2022 - 2027 là: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn các cấp; hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy đoàn viên công đoàn, người lao động làm đối tượng vận động; tập trung hoạt động Công đoàn vào việc tổ chức thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động lao động; tiếp tục chỉ đạo và đôn đốc các Công đoàn bộ phận tổ chức các đợt thi đua, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 và những năm tiếp theo; tăng cường quan tâm, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho CB.CNV; đẩy mạnh phong trào văn hoá - văn nghệ - thể thao, xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, phòng chống các tệ nạn xã hội trong công nhân lao động, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Ông Lê Văn Quang - Chủ tịch HĐQT phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Văn Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đánh giá trong nhiệm kỳ 2017- 2022 Công đoàn Công ty đã hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; tích cực triển khai toàn diện các hoạt động và đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Công đoàn đã làm tốt định hướng chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Công ty là luôn quán triệt, động viên toàn thể cán bộ, đoàn viên và người lao động tích cực thi đua lao động, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, Công đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật, học tập Nội quy lao động, Văn hóa doanh nghiệp; đẩy mạnh các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao. Đặc biệt, Công đoàn Công ty đã triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa v.v... góp phần tôn vinh thêm hình ảnh, thương hiệu EVN.

Ông Lê Văn Quang nhấn mạnh Ban chấp hành Công đoàn Công ty nhiệm kỳ VII cần bám sát định hướng hoạt động của EVN, của Tổng công ty Phát điện 1, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên; thực hiện nghiêm túc Nội quy lao động; đẩy mạnh toàn diện các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày hoàn thành Nhà máy Thủy điện Đa Nhim, 25 năm ngày thành lập Công ty ĐHĐ, 15 năm ngày Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần; thực hiện tốt Quy chế dân chủ, công khai minh bạch trong mọi hoạt động ở cơ sở; và tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình từ thiện, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa.

Ông Trần Doãn Thành - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Trần Doãn Thành - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 đánh giá cao vai trò của Công đoàn Công ty, đã cùng tập thể đoàn viên công đoàn và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ vừa qua, góp phần rất lớn vào thành công chung của Tổng công ty Phát điện 1. Bên cạnh đó, lãnh đạo Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 cho rằng các phong trào thi đua tại Công ty chưa thật sự sâu rộng trong tập thể người lao động, chưa phát huy hết nội lực của tập thể.

Để thực hiện tốt hơn vai trò của Công đoàn trong thời gian tới, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 chỉ đạo Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2027 ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến các quy định, nội quy đến người lao động cần thực hiện các phong trào thi đua có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, đẩy mạnh công tác an toàn vệ sinh lao động; tăng cường chăm lo đời sống của người lao động, thực hiện mạnh mẽ công tác an sinh xã hội và kiện toàn nhân sự, nâng cao chất Ban chấp hành Công đoàn.

Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt Đại hội

Đại hội Công đoàn năm 2022 đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 11 thành viên, trong đó có 3 nữ và 8 nam. Nhiều cán bộ trẻ thuộc thế hệ 8X và 9X được người lao động tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành Công đoàn với hi vọng đảm bảo tính kế thừa Ban chấp hành nhiệm kỳ trước và mang lại làn gió mới trong hoạt động công đoàn.

Nguyễn Ngọc Tuấn