Tin Công ty DHD

Đại hội đồng cổ đông năm 2022 Công ty ĐHĐ: Vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2021

Thứ năm, 26/5/2022 | 11:02 GMT+7
Ngày 25/5, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (ĐHĐ) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Theo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2022 của Ban điều hành do Quyền Tổng giám đốc Đỗ Minh Lộc trình bày, tình hình thủy văn tại các hồ chứa Đơn Dương và Hàm Thuận năm 2021 thuận lợi, lưu lượng nước về hồ đều cao hơn trung bình nhiều năm. Các nhà máy thủy điện Đa Nhim, Sông Pha, Hàm Thuận và Đa Mi đều có sản lượng vượt kế hoạch năm. Tuy nhiên, công tác sản xuất điện của nhà máy điện mặt trời Đa Mi gặp khó khăn do bị cắt giảm công suất khoảng 7,1 triệu kWh.

Cổ đông và đại biểu tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022 Công ty ĐHĐ

Trong năm 2021, sản lượng điện sản xuất toàn Công ty là 3.050 triệu kWh, đạt 122,59% kế hoạch; sản lượng điện thương phẩm là 3.027 triệu kWh, đạt 122,80% kế hoạch. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty đạt kết quả tốt với tổng doanh thu đạt 136,7%, tổng lợi nhuận sau thuế đạt 207,1%, cổ tức đạt 250%.

Về đầu tư dài hạn, Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim - Giai đoạn 1 (80MW) đã hoàn thành toàn bộ công trình ngày 4/8/2021 và bắt đầu vận hành thương mại ngày 12/8/2021. Công ty đang tiếp tục thực hiện thủ tục đầu tư Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim - Giai đoạn 2 (80MW) để nâng tổng công suất nhà máy thủy điện Đa Nhim lên 320MW. Công tác chuẩn bị đã được sẵn sàng để triển khai ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch Điện VIII.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát từ tháng 5/2021 đã ảnh hưởng đáng kể đến công tác vận hành, bảo dưỡng sửa chữa, đặc biệt là công tác thi công Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim. Công ty đã huy động mọi lực lượng ứng phó chống dịch hiệu quả để đảm bảo công tác sản xuất kinh doanh đạt được kết quả vượt bậc và Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim - Giai đoạn 1 đưa vào vận hành đúng tiến độ được duyệt.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Ban Tổng giám đốc đặt ra các mục tiêu gồm: Sản lượng điện sản xuất 2.463 triệu kWh, sản lượng điện thương phẩm 2.443 triệu kWh, tổng doanh thu 2.191 tỷ đồng, tổng chi phí 1.080 tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế 889 tỷ đồng và mức cổ tức 20%.

Theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 do ông Đặng Văn Cường - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày đại Đại hội, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện tất cả các nội dung theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ công thường niên năm 2021 thông qua. Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định của Điều lệ Công ty và ban hành Nghị quyết/Quyết định bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các nội dung do Ban Tổng giám đốc trình liên quan đến công tác điều hành, sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

Ông Đặng Văn Cường - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT tại Đại hội

Về kế hoạch hành động năm 2022, Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Đảm bảo hệ thống công trình, thiết bị và các tổ máy phát điện vận hành an toàn, ổn định, hiệu quả; hoàn thành kế hoạch doanh thu, chi phí, lợi nhuận, tỉ lệ cổ tức, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, tài chính, năng suất lao động và vận hành khai thác tối ưu các hồ chứa và đảm bảo cấp nước hạ du.

Ông Phạm Viết Hùng - Đại diện EVNGENCO1 phát biểu tại Đại hội

Ông Phạm Viết Hùng - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Phát điện 1, cổ đông có cổ phần chi phối tại Công ty ĐHĐ phát biểu tại Đại hội: “Thay mặt EVNGENCO1, tôi cám ơn sự hợp tác của cổ đông trong thời gian qua để Công ty ĐHĐ đạt được kết quả SXKD tốt, đặc biệt là kết quả thực hiện năm 2021.

EVNGENCO1 tin tưởng vào đội ngũ lãnh đạo và CB.CNV Công ty ĐHĐ. Để Công ty ĐHĐ phát triển hơn nữa, ngoài nỗ lực của Lãnh đạo và CB.CNV cần có sự hỗ trợ của cổ đông để hoàn thành kế hoạch. Thông qua các báo cáo trình bày tại Đại hội, EVNGENCO1 đánh giá cao kết quả SXKD năm 2021 qua các chỉ số doanh thu, chi phí và lợi nhuận.

EVNGENCO1 sẽ phối hợp với HĐQT thông qua Người đại diện để đảm bảo hài hòa mức chi trả cổ tức và nguồn vốn giữ lại để thực hiện đầu tư các dự án nhằm gia tăng giá trị tài sản của Công ty. EVNGENCO1 đề nghị cổ đông tiếp tục ủng hộ HĐQT nhiệm kỳ mới để Công ty ĐHĐ triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng trong giai đoạn tiếp theo.”

Ông Lê Văn Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu: “Công ty ĐHĐ cam kết phối hợp tốt với cổ đông EVNGENCO1 trong việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu từ xây dựng. Công ty sẽ cân nhắc hài hòa giữa cổ tức và đầu tư để có kết quả tốt trong đầu tư dài hạn nhằm gia tăng giá trị tài sản của Công ty.

Công ty ĐHĐ mong muốn cổ đông chia sẻ khó khăn với Người lao động đang làm việc tại Công ty; có sự ghi nhận tương xứng để người lao động có tiền lương, thu nhập tốt hơn qua đó mang lại hiệu quả chung cho toàn Công ty.”

Thành viên HĐQT và BKS trúng cử ra mắt Đại hội

Tại Đại hội, cổ đông đã tiến hành bầu lại các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Theo kết quả bầu cử, các ông Lê Văn Quang và Đỗ Minh Lộc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị; ông Đặng Văn Minh trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát.

Trong phiên họp Hội đồng quản trị cùng ngày, các thành viên Hội đồng quản trị bầu ông Lê Văn Quang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Hồng Hà