Tin Công ty DHD

Công ty ĐHĐ vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022

Thứ bảy, 23/7/2022 | 05:35 GMT+7
Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình thủy văn trên lưu vực sông Đồng Nai thuận lợi cùng với hệ thống thiết bị công trình hoạt động ổn định, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (Công ty ĐHĐ) đã sản xuất được 1.518,5 triệu kWh, đạt 114,3% kế hoạch 6 tháng đầu năm.

Theo báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty ĐHĐ, tình hình thủy văn trên lưu vực các hồ chứa thuận lợi, lưu lượng nước về các hồ Đơn Dương là 21,47m3/s và Hàm Thuận là 32,69m3/s đều cao hơn cùng kỳ năm 2021 và trung bình nhiều năm. Thủy văn thuận lợi cùng với hệ thống thiết bị công trình hoạt động ổn định, đến cuối tháng 6/2022, toàn Công ty sản xuất được 1.5182,5 triệu kWh, đạt 114.3% kế hoạch sản lượng điện 6 tháng mùa khô và bằng 61,65% kế hoạch năm 2022. Trong đó, cụm thủy điện Đa Nhim - Sông Pha sản xuất được 663,4 triệu kWh, cụm thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi sản xuất được 820,2 triệu kWh và nhà máy điện mặt trời Đa Mi sản xuất được 34,8 triệu kWh.

Tình hình thủy văn thuận lợi và thiết bị hoạt động ổn định giúp Công ty ĐHĐ đạt 114,3% kế hoạch sản lượng 6 tháng đầu năm 2022

Chỉ đạo nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh của lãnh đạo Công ty tiếp tục được thực hiện nghiêm túc và mang lại hiệu quả thiết thực. Đối với công tác sửa chữa lớn tài sản cố định, Công ty đã thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng cho 09 gói thầu, bao gồm 08 gói đấu thầu rộng rãi và 01 gói chào hàng cạnh tranh, tiết giảm 16,6% tổng giá trị các gói thầu. Đối với các gói thầu phục vụ sản xuất kinh doanh khác, Công ty cũng thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng cho 23 gói thầu và tiết giảm 22,3% tổng giá trị các gói thầu.

Bằng sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo và người lao động, kết thúc 6 tháng đầu năm, toàn Công ty đạt 73,09% kế hoạch năm 2022 về doanh thu; 36,51% kế hoạch chi phí; 108,65% kế hoạch tổng lợi nhuận trước thuế.

Dựa trên kết quả dự báo thủy văn trên lưu vực các hồ chứa và tình hình thiết bị, Công ty ĐHĐ đặt chỉ tiêu sản xuất 645,3 triệu kWh trong quý III/2022. Trong đó, các nhà máy thủy điện sản xuất 629,4 triệu kWh và nhà máy điện mặt trời Đa Mi sản xuất 14,1 triệu kWh. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng quý III/2022 gồm: Sản lượng điện sản xuất, sản lượng điện thương phẩm, doanh thu, chi phí, lợi nhuận, công tác sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng đã được Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua tại phiên họp Hội đồng quản trị lần 7 và ban hành Nghị quyết để thực hiện.  

Mùa mưa đang về trên lưu vực các hồ chứa khu vực Nam Tây Nguyên, dự báo sẽ mang đến nhiều khó khăn, thử thách trong công tác vận hành hồ chứa và sản xuất điện năng vào những ngày tới. Toàn thể lãnh đạo và người lao động Công ty ĐHĐ đang tập trung kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống thiết bị công trình, quyết tâm hoàn thành kế hoạch quý III và vượt kế hoạch năm 2022.

Nguyễn Ngọc Tuấn