NM.Thủy điện Hàm Thuận

  • Tổng công suất 300MW
  • Sản lượng hàng năm 965 triệu kWh
  • Đưa vào vận hành khai thác từ năm 2001

  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  •   Giấy phép

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật

  • Tổng Giám đốc EVN thăm DHD năm 2020