Tổng quan về DHD

Giới thiệu năng lực Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Giới thiệu năng lực Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 26/03/2015 01:34
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  •   Giấy phép

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật

  • Tổng Giám đốc EVN thăm DHD năm 2020