Thông tin mời thầu

Thông báo mời thầu: Cung cấp vật tư thiết bị phần điện

Thứ tư, 30/6/2021 | 10:57 GMT+7
Thông báo mời thầu: Cung cấp vật tư thiết bị phần điện

Thông báo mời thầu: Cung cấp vật tư thiết bị phần điện

Số TBMT: 20210694744-00

Thời điểm đăng tải: 30/06/2021 10:41 

Thời điểm đóng/mở thầu: 12/07/2021 - 14:00

Dự toán gói thầu: 2.750.274.849 VND 

Ngô Xuân Tình