Thông tin mời thầu

Thông báo mời thầu: Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản Nhà máy Điện mặt trời Đa Mi năm 2021

Thứ sáu, 16/7/2021 | 13:20 GMT+7

Thông báo mời thầu: Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản Nhà máy Điện mặt trời Đa Mi năm 2021

Số TBMT: 20210747972-00

Thời điểm đăng tải: 16/07/2021 11:00 

Thời điểm đóng/mở thầu: 26/07/2021 - 15:00

Lĩnh vực : Phi tư vấn 

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước 

 Phương thức LCNT: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Loại hợp đồng: Trọn gói 

Dự toán gói thầu: 3.009.021.670 VND 

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Ngô Xuân Tình