Thông tin mời thầu

Cung cấp thiết bị, dụng cụ an toàn lao động năm 2021

Thứ ba, 5/10/2021 | 08:37 GMT+7
Cung cấp thiết bị, dụng cụ an toàn lao động năm 2021

Thông báp mời thầu: Cung cấp thiết bị, dụng cụ an toàn lao động năm 2021
Số TBMT: 20211009012-00
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước 
Thời gian nhận E-HSDT từ ngày: 05/10/2021 - 08:52
Thời điểm đóng/mở thầu: 08/10/2021 - 09:00
Dự toán gói thầu: 298.661.000 VND (Hai trăm chín mươi tám triệu sáu trăm sáu mươi mốt nghìn đồng chẵn)
Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Ngô Xuân Tình