Thông tin mời thầu

TBMT Cung cấp VTTB bảo dưỡng hệ thống điều khiển, điều tốc, điều thế các tổ máy Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Thứ sáu, 27/5/2022 | 08:10 GMT+7
Số TBMT 20220556494   -   00 Thời điểm đăng tải  23/05/2022 10:22
 Số hiệu KHLCNT 20220452728
 Tên KHLCNT Các gói thầu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh năm 2022 (Đợt 3)
 Lĩnh vực  Hàng hóa
 Bên mời thầu Z019881 - Công ty Cổ phầnThủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
 Điện thoại liên hệ 0633728171 - 0963371054
 Tên gói thầu Cung cấp VTTB bảo dưỡng hệ thống điều khiển, điều tốc, điều thế các tổ máy Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
 Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
 Tên dự toán mua sắm Các gói thầu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh năm 2022 (Đợt 3)
 Chi tiết nguồn vốn SXKD năm 2022
 Loại hợp đồng Trọn gói
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày
 
 
 Phương thức hợp đồng Trọn gói
 
[Tham dự thầu:]
 
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 23/05/2022 - 10:22 Đến ngày  02/06/2022 - 10:30
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Tên ngân hàng  
 Số tài khoản nhận tiền   Tên tài khoản   
 Thời gian hiệu lực của E-HSDT 60 Ngày
 Địa điểm nhận E-HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Lâm Đồng
 Thời hạn hiệu lực của E-HSĐX 60 ngày kể từ thời điểm đóng thầu. 
 
 
[Bản thỏa thuận liên danh:]
 
 Kiểu liên danh Phân công công việc
 Thời điểm kết thúc nộp 02/06/2022 - 10:30
 
 
[Mở thầu:]
 
 Thời điểm đóng/mở thầu 02/06/2022 - 10:30
 Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Dự toán gói thầu 2.403.558.066 VND (Hai tỷ bốn trăm lẻ ba triệu năm trăm năm mươi tám nghìn sáu mươi sáu đồng chẵn)
 
 Loại tiền chuyển đổi Vietnamese Dong Tại ngân hàng  Vietcombank
 Thời điểm lấy tỉ giá 02/06/2022 - 10:30
 
[Bảo đảm dự thầu:]
 
 Số tiền bảo đảm dự thầu 35.000.000 VND (Ba mươi lăm triệu đồng chẵn)
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
 Hình thức Bảo lãnh dự thầu
 Tên ngân hàng  
 Số tài khoản nhận tiền   Tên tài khoản   
 Địa điểm nộp tiền  
 
 Hồ sơ mời thầu
Để tải hồ sơ mời thầu, người dùng phải cài đặt phần mềm tải file dung lượng lớn tại đây
Quyết định phê duyệt
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm]; [Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng