Thông tin mời thầu

Thông báo mời thầu Cung cấp dịch vụ phần mềm công nghệ thông tin

Thứ sáu, 19/11/2021 | 08:11 GMT+7
Thông báo mời thầu Cung cấp dịch vụ phần mềm công nghệ thông tin

Thông báo mời thầu Cung cấp dịch vụ phần mềm công nghệ thông tin

Số TBMT: 20211158078

Thời điểm đăng tải : 18/11/2021 11:01 

Thời điểm đóng/mở thầu: 23/11/2021 - 11:15

 Địa điểm nhận E-HSDT/  Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu: 211.213.200 VND (Hai trăm mười một triệu hai trăm mười ba nghìn hai trăm đồng chẵn)

Lĩnh vực : hàng hóa

Ngô Xuân Tình