Thông tin mời thầu

Thông báo mời thầu Cung cấp vật tư sửa chữa thường xuyên, bảo dưỡng công trình các nhà máy thủy điện Hàm Thuận, Đa Mi và Nhà máy Điện mặt trời Đa Mi

Thứ hai, 25/10/2021 | 09:57 GMT+7
Thông báo mời thầu Cung cấp vật tư sửa chữa thường xuyên, bảo dưỡng công trình các nhà máy thủy điện Hàm Thuận, Đa Mi và Nhà máy Điện mặt trời Đa Mi

Thông báo mời thầu Cung cấp vật tư sửa chữa thường xuyên, bảo dưỡng công trình các nhà máy thủy điện Hàm Thuận, Đa Mi và Nhà máy Điện mặt trời Đa Mi

Số TBMT: 20211067653   -   00

Thời điểm đăng tải : 25/10/2021 09:43 

Thời điểm đóng/mở thầu: 28/10/2021 - 10:00

Địa điểm nhận E-HSDT và  Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu: 493.000.000 VND (Bốn trăm chín mươi ba triệu đồng chẵn)

Lĩnh vực: Hàng hóa 

Lê Thái Anh