Thông tin mời thầu

Thông báo mời thầu Sửa chữa hàng rào cư xá nhà trực vận hành Hàm Thuận và Đa Mi

Thứ tư, 20/10/2021 | 13:26 GMT+7
Thông báo mời thầu Sửa chữa hàng rào cư xá nhà trực vận hành Hàm Thuận và Đa Mi

Thông báo mời thầu Sửa chữa hàng rào cư xá nhà trực vận hành Hàm Thuận và Đa Mi

Số TBMT: 20211051880-00

Thời điểm đăng tải: 19/10/2021 09:47 

Thời điểm đóng/mở thầu: 22/10/2021 - 10:00

Địa điểm nhận E-HSD và Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu: 881.914.000 VND 

Lĩnh vực : Xây lắp 

Ngô Xuân Tình